Theater

Theater schrybe isch ganz e anderi Form, sech chönne mitzteile. Bim Buech macht sech
jede Läser sälber syner Gedanke. Bim Theater hei näbscht em Outor no d Schouspiler, 
der Regisseur, ds Bühnebild u d Belüchtig Yfluss uf ds Gschribnige.
Spannend!